กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

 

     สำนักงานปลัดกระทรวง

         เกษตรและสหกรณ์

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     กรมประมง

     กรมปศุสัตว์

     กรมพัฒนาที่ดิน

     กรมวิชาการเกษตร

     กรมส่งเสริมการเกษตร

     กรมส่งเสริมสหกรณ์

     กรมชลประทาน

     สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

     สำนักงานมาตรฐานสินค้า

         เกษตรและอาหารแห่งชาติ

     สำนักงานการปฏิรูป

         ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

     กรมการข้าว

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

         แห่งประเทศไทย

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

         การทำสวนยาง

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     องค์การสะพานปลา

     องค์การสวนยาง

     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ปุ๋ยธรรมชาติ ตราเครื่องบิน

 

 

 

 

 

ปุ๋ยน้ำ 

 

ปุ๋ยน้ำตราเครื่องบิน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ์ แข็งแรง ยากต่อการเข้าทำลายของโรค และแมลง ช่วยเพิ่มจำนวนดอก ผล ขนาด คุณภาพสี และรสชาติ ของผลผลิต ทำให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะพืช ที่ปลูก ใหม่ หรือพืชที่ยังเล็กอยู่ ช่วยป้องกัน และขจัดปัญหา โรคขาดธาตุอาหารของพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ยชนิดเม็ด 

 

ปุ๋ยชนิดเม็ด ตราเครื่องบิน ช่วยให้ราก และลำต้น ของพืชแข็งแรง ป้องกันโรครากเน่า และโคนเน่า ผลผลิตมี คุณภาพและรสชาติดี สามารถเก็บรักษาได้นาน ไม่เน่าเสีย ง่าย ช่วยปรับสภาพดินเสีย ให้เป็นดินดี แก้ปัญหา เรื่องดินด้าน หรือดินตาย และปัญหาดินเปรี้ยวได้เป็นอย่างดี ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา