กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

 

     สำนักงานปลัดกระทรวง

         เกษตรและสหกรณ์

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     กรมประมง

     กรมปศุสัตว์

     กรมพัฒนาที่ดิน

     กรมวิชาการเกษตร

     กรมส่งเสริมการเกษตร

     กรมส่งเสริมสหกรณ์

     กรมชลประทาน

     สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

     สำนักงานมาตรฐานสินค้า

         เกษตรและอาหารแห่งชาติ

     สำนักงานการปฏิรูป

         ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

     กรมการข้าว

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

         แห่งประเทศไทย

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

         การทำสวนยาง

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     องค์การสะพานปลา

     องค์การสวนยาง

     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงhttp://www.aree-agriculture.com/images/image007.jpgการผลิตและจำหน่าย 

       
การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยธรรมชาติห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีย์ธุรกิจเกษตร ได้รับหนังสืออนุญาต จากกรมวิชา การเกษตรกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ กษ 0913/002/2116 ให้ผลิตปุ๋ย อินทรีย์เพื่อการค้า ชนิดเม็ดแบบแบ่งบรรจ ุโดยใช้ชื่อการค้า อารีย์  เครื่องหมายการค้า ตราเครื่องบิน  บรรจุ ในถุงพลาสติ๊กสองชั้น ขนาดน้ำหนักสุทธิ  50  กิโลกรัม 

 

http://www.aree-agriculture.com/images/uria1.JPG
การสั่งซื้อและนำเข้าปุ๋ยเคมี   

        
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร  ได้รับใบอนุญาตินำเข้า หรือสั่ง ซื้อ ปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร  ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ. 2518  จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตามหนังสือ อนุญาต  เลขที่ 30/ 2547   แหล่งกำเนิดปุ๋ยเคมี จากประเทศ ยูเครน  รัสเซีย  และประเทศในเครือ 

 


การบริหารองค์กรและความเจริญเติบโตของธุรกิจ       

    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร  ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน  จัดโครงสร้างองค์กรตาม ลักษณะสำคัญของการดำเนินงานแต่ละค้าน   มีคณะที่ปรึกษาให้คำแนะนำ การดำเนินธุรกิจ  ภายใต้การ ควบคุมกำกับดูแลของประธาน  รองประธานและผู้จัดการแต่ละฝ่าย จนสามารถนำธุรกิจให้ขยายตัวขึ้น ตาม ลำดับ