กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

 

     สำนักงานปลัดกระทรวง

         เกษตรและสหกรณ์

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     กรมประมง

     กรมปศุสัตว์

     กรมพัฒนาที่ดิน

     กรมวิชาการเกษตร

     กรมส่งเสริมการเกษตร

     กรมส่งเสริมสหกรณ์

     กรมชลประทาน

     สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

     สำนักงานมาตรฐานสินค้า

         เกษตรและอาหารแห่งชาติ

     สำนักงานการปฏิรูป

         ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

     กรมการข้าว

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

         แห่งประเทศไทย

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

         การทำสวนยาง

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     องค์การสะพานปลา

     องค์การสวนยาง

     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจุดมุ่งหมายของธุรกิจ   

        
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร  ได้ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยธรรมชาติ ตราเครื่องบิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรไทยให้มีรายได้สูงขึ้น  โดยปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ  เพิ่มผลการผลิต  ราคาไม่แพง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ด้วยการดูแลและ ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจัง อันจะทำให้ผลผลิตภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย เป็นครัวของโลก 

 


ปณิธานการดำเนินงาน

           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อเกษตรกรไทย  ด้วยจิตสำนึก ที่จะ ทำให้ผืนแผ่นดินไทย กลับคืนสู่ความมั่งคั่ง  เสริมสร้างทรัพย์ในดิน สินในน้ำให้คงอยู่ ตราบชั่วลูกชั่วหลาน 

 


ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร   

        
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร ผลิตได้แก่ ปุ๋ยธรรมชาติภาย ใต้เครื่องหมายการค้าตราเครื่องบิน  และสั่งซื้อ และนำเข้า ปุ๋ยเคมี  จากต่างประเทศ

 


เครื่องหมายการค้า   

        
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร ดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเครื่องบิน

 

 

 

โครงสร้างองค์กร / คณะกรรมการบริหาร

 

นายทองดี ภูคารัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

 

นางศรสวรรค์ ลอยเมฆ

รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 

 

 

องค์กร/บริษัทที่เกี่ยวข้อง